Arbitrageprocedures

 • Overzicht. Arbitrage is een alternatief voor geschillenbeslechting waarbij een neutrale persoon (de arbiter) het geschil tussen de partijen hoort en erover beslist. Arbitrageprocedures zijn ontwikkeld om partijen een eerlijk proces te bieden op een manier die sneller en minder formeel is dan gerechtelijke procedures. De volgende procedures (de "Arbitrageprocedures") zijn van toepassing op alle arbitrageprocedures die betrekking hebben op u en POF.

 • Pre-arbitrage Geschillenbeslechting. POF streeft er altijd naar om geschillen minnelijk en doeltreffend te beslechten. Dus voordat u begint aan een arbitrageprocedure, raden wij u aan om uw klacht aan ons te omschrijven, zodat wij het voor u kunnen oplossen zonder dat arbitrage noodzakelijk is. U kunt online met ons contact opnemen of op Match Legal, P.O. Box 25458, Dallas, TX 75225.

 • Beheerder. De beheerder voor de arbitrage is JAMS, een organisatie die niet gelieerd is aan POF. JAMS faciliteert de arbitrage maar voert deze niet uit. De arbiter die uw geschil zal horen en erover zal beslissen, zal worden gekozen uit de lijst van neutrale arbiters van JAMS. Ga voor informatie over JAMS naar de website van JAMS op https://www.jamsadr.com/. Informatie over de regels en tarieven voor geschillenbeslechting van JAMS is te vinden op de JAMS-pagina "Streamlined Arbitration Rules & Procedures", https://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/.

 • Toepasselijke regels. De arbitrage wordt geregeld door de Streamlined Arbitration Rules & Procedures van JAMS (de "JAMS-regels"), zoals aangepast door deze Arbitrageprocedures. In het geval van strijdigheid tussen de JAMS-regels en deze Arbitrageprocedures, zullen de Arbitrageprocedures voorrang hebben. Indien de arbiter echter bepaalt dat een strikte toepassing van de Arbitrageprocedures niet zal leiden tot een fundamenteel eerlijke arbitrage, zal de arbiter de nodige opdrachten geven om een fundamenteel eerlijke arbitrage, overeenkomstig de JAMS-regels, mogelijk te maken.

 • Starten van een arbitrage. Om een arbitrage tegen POF te starten, dient u een kort formulier in te vullen, dit te sturen naar JAMS en een kopie ervan te sturen naar POF op Match Legal, PO Box25458, Dallas, TX 75225. Voor meer informatie over het starten van een arbitrage en voor het verkrijgen van een formulier voor het starten van een arbitrage, kunt u de JAMS-website bezoeken en het formulier downloaden dat beschikbaar is op: https://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMSArbitrationDemand.pdf. U kunt in de arbitrage uzelf vertegenwoordigen of een advocaat (of een andere vertegenwoordiger) inzetten om namens u te handelen. Na ontvangst van een arbitragevordering, kan POF tegenvorderingen instellen tegen de eisende partij.

 • Overzicht. U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw deel van de kosten, zoals uiteengezet in het kostenschema van JAMS voor consumentengeschillen. POF zal alle overgebleven kosten betalen. Indien uw vordering tegen POF minder dan $1.000 bedraagt en u in het gelijk wordt gesteld, betalen wij alle kosten. Als u denkt dat u de JAMS-kosten niet kunt betalen, kunt u bij JAMS een vrijstelling aanvragen.

 • Openbaring. Iedere partij mag (a) relevante, niet-bevoorrechte documenten aanvragen van de andere partij; en (b) verzoeken dat de andere partij de bescheiden van haar vordering of verweer verstrekt. Alle dergelijke openbaringsverzoeken dienen binnen eenentwintig (21) dagen na de aanwijzing van de arbiter te worden ingediend. De antwoordende partij biedt de verzoekende partij alle antwoordende, niet-bevoorrechte documenten, de aangevraagde bescheiden en/of enige bezwaren op de verzoeken, binnen 15 dagen na ontvangst van de verzoeken. Enige geschillen over de openbaring of verzoeken tot verlenging worden onmiddellijk ingediend bij de arbiter voor een snelle oplossing. Bij het beslissen over een geschil omtrent openbaring of een verlengingsverzoek, neemt de arbiter de aard, het bedrag en de reikwijdte van de onderliggende arbitragevordering in acht, evenals de kosten en andere inspanning die nodig zouden zijn om de aangevraagde openbaring in te willigen en de schema van de zaak te verstrekken en of de verzochte openbaring noodzakelijk is voor de adequate voorbereiding van een vordering of verweer.

 • Communicaties met de Arbiter. Tijdens de communicatie met de arbiter, dienen de partijen elkaar te betrekken - bijvoorbeeld door de andere partij via een telefoonconferentie te betrekken en een kopie te verstrekken van alle schriftelijke documentatie hierover, zoals brieven en e-mails. Voor zover mogelijk zullen de besprekingen met de arbiter via telefoonconferentie of e-mail geschieden. Ex parte communicaties met de arbiter is niet toegestaan.

 • Vertrouwelijkheid. Na het verzoek van één van de partijen, zal de arbiter een opdracht uitgeven, waarin wordt vereist dat vertrouwelijke informatie van elk van de partijen die bekend is gemaakt tijdens de arbitrage (hetzij in documenten of mondeling) niet mag worden gebruikt of onthuld behalve in verband met de arbitrage of een procedure om het arbitraal vonnis te handhaven en dat enige toegestane indiening van vertrouwelijke informatie verzegeld moet zijn.

 • Arbitragehoorzitting. De partijen komen overeen af te zien van een mondelinge hoorzitting en het geschil aan de arbiter voor te leggen voor een uitspraak op basis van schriftelijke indieningen en ander bewijsmateriaal zoals de partijen kunnen overeenkomen, tenzij een partij binnen 10 dagen na de aanstelling van de arbiter schriftelijk om een mondelinge hoorzitting verzoekt.

 • Arbitraal Vonnis. De arbiter zal binnen 30 dagen na de hoorzitting, of indien geen hoorzitting is gehouden, binnen 14 dagen nadat enige weerlegging of aanvullende verklaringen worden gegeven, een schriftelijk vonnis uitgeven. Het vonnis dient duidelijk het bevel (indien van toepassing) te omschrijven, en een korte verklaring te bevatten van de redenen voor het vonnis.

Copyright 2001-2021 Plentyoffish Media ULC POF, PLENTYOFFISH, PLENTY OF FISH en PLENTY OF zijn geregistreerde handelsmerken van Plentyoffish Media ULC